Государственное учреждение образования

"Гимназия №7 г. Витебска имени П.Е.Кондратенко"

BelarusianRussianEnglish
✉ 210032, г.Витебск,
проспект Победы, 29-А
+375212 622605 +375212 622620
📧 gumn7@pervroo-vitebsk.gov.by
 

Гимназическая библиотека

Каждая библиотека имеет свою особенность. Но везде, как говорили древние греки, это место, где ум и душа черпают силы в старых или новых идеях. 

РЕЖИМ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ

Пн-Пт  08.00 — 16.30

Сб 09.00 — 15.00

Выходной – воскресенье

Санитарный день – последний четверг каждого месяца

Электронная библиотека

2021/2022 учебный год

ПЕРЕЙТИ

О БИБЛИОТЕКЕ

2021/2022 учебный год

ПЕРЕЙТИ

библиотека гимназия витебск

Цели, задачи, план работы

Главная цель работы библиотеки:

содействие образовательному процессу учащихся, осуществление информационного сопровождения образовательного процесса и обеспечение права его участников (обучающихся, их законных представителей, педагогических работников, иных работников гимназии) на бесплатное пользование информационными ресурсами библиотеки.

Задачи:

 • содействовать личностному и социальному становление учащихся через расширение информационного поля, формирование у них потребности в здоровом образе жизни, укреплению института семьи;
 • оказание помощи в создании образовательных проектов педагогическим работникам и одарённым обучающимся;
 • оказание информационной поддержки педагогическим работникам гимназии в повышении их профессиональной компетентности;
 • совершенствование предоставляемых библиотекой услуг пользователям на основе внедрения новых информационных технологий;
 • формирование комфортной библиотечной среды пользователям.

Основными функциями библиотеки являются: образовательная, информационная и культурная.

 


План

проведения мероприятий в библиотеке гимназии №7 г. Витебска

в шестой школьный день на 2021/2022 учебный год

Основные направления работы

Основными направлениями деятельности библиотеки гимназии являются:

 1. Организация работы по комплектованию, учету, выдаче документов и учебных изданий библиотечного фонда;
 2. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата информационных ресурсов библиотеки (каталоги, система картотек, тематические базы данных);
 3. Осуществление библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания учащихся, педагогических работников;
 4. Оказание помощи в создании образовательных проектов (коммуникационных,видео и др.);
 5. Консультирование законных представителей несовершеннолетних по вопросам организации семейного чтения, а также их информирование о новых поступлениях в библиотеку учебных изданий и книг серии «Школьная библиотека» и др. изданий;
 6. Организация мероприятий по воспитанию у учащихся интереса к книге и чтению, по формированию у них информационной культуры;
 7. Обеспечение сохранности документов в соответствии с установленными правилами.

 

В 2021/2022 учебном году работа библиотеки будет продолжена в соответствии с планом работы гимназии и решением приоритетных задач года.

Спiс твораў для дадатковага чытання (па класаx)

Спіс твораў

5 клас

1. Беларускія народныя казкі

2. Літаратурныя казкі:
А.Грачанікаў  “Казка пра Івана-ганчара і пачвару-цара“,
У. Караткевіч “Чортаў скарб”, “Кацел з каменьчыкамі”,
казкі А.Масла, А. Якімовіча..

3. М.Лынькоў “Міколка-паравоз”

4. Э.Распэ “Прыгоды барона Мюнхаўзена”

========================================================

6 клас

1. У. Бутрамееў “Вялікія і славутыя людзі беларускай зямлі”

2. Я Маўр “У краіне райская птушкі” : аповесці, апавяданні

3. І.Сяркоў “Мы з Санькам у тыле ворага”, “Мы хлопцы жывучыя”

4. Р.Баравікова “Казкі астранаўта”

========================================================

7 клас

1. В. Быкаў “Альпійская балада”

2. У. Караткевіч “Кніганошы”

3. Я.Сіпакоў “Зялены лісток на планеце Зямля”

4. І. Пташнікаў “Ільвы”

========================================================

8 клас

1. У. Караткевіч “Лісце каштанаў”

2. В.Вольскі “Несцерка”

3. Г.Марчук “Новыя прыгоды Несцеркі”

4. В.Быкаў “Страта”

5. І.Чыгрынаў “Бульба”

6. А.Бадак “Адзінокі васьмікласнік жадае пазнаёміцца”

========================================================

9 клас

1. Міфы старажытнай Грэцыі

2. М.Гусоўскі “Песня пра зубра”

3. А.Міцкевіч “Гражына”

4. Я. Баршчэўскі  “Шляхціц Завальня”

5. К.Вераніцын “Тарас на Парнасе”

6. В.Дунін-Марцінкевіч “Пінская шляхта”

7. Вершы Ф.Багушэвіча, Я.Лучыны

8. Я. Колас. Вершы. Паэма “Новая зямля”, трылогія “На ростанях” (кніга першая- “У палескай глушы”)

9. Я Купала. Вершы. Паэма “Бандароўна”, драма “Раскіданае гняздо”

10. Вершы М.Багдановіча, А.Гаруна

11. “Дрэвы вечнасці” (кніга для пазакласнага чытання; укл.В.Кушнярэвіч)

12. М.Арочка “Судня дзень Скарыны”

========================================================

10 клас

1. М.Гарэцкі “Роднае карэнне”, “Літоўскі хутарок”

2. Апавяданні З.Бядулі

3. Вершы У.Дубоўкі

4. К.Крапіва. Байкі. Камедыя “Хто смяецца апошнім”

5. А.Мрый “Запіскі Самсона Самасуя”

6. С.Цвейг “Нябачная калекцыя”

7. М.Зарэцкі “Кветка пажоўклая”

8. Вершы П.Броўкі

9. К.Чорны “Пошукі будучыні”

10. Вершы А. Куляшова

11. М.Танк. Вершы. Паэма “Люцыя Таполя”

12. Я.Брыль “Галя”, “Memento mori”

13. Вершы П.Панчанкі

14. І. Мележ “Людзі на балоце”, “Подых навальніцы”

15. У. Караткевіч “Дзікае паляванне караля Стаха”, “Чазенія”, “Каласы пад сярпом тваім”, “Ладдзя роспачы”

16. А.Макаёнак “Зацюканы апостал”, “Пагарэльцы”

========================================================

11 клас

1. І.Шамякін “Непаўторная вясна”, “Гандлярка і паэт”, “Сэрца на далоні”

2. В.Быкаў “Сотнікаў”, “Знак бяды”

3. Э.Хамінгуэй “Стары і мора”

4. М. Стральцоў “Сена на асфальце”, “На чацвёртым годзе вайны”

5. Н. Гілевіч Вершы. Раман “Родныя дзеці”

6. І. Чыгрынаў “Дзівак з Ганчарнай вуліцы”,  “У ціхім тумане”

7. І. Навуменка “Семнаццатай вясной”, “Хлопцы самай вялікай вайны”

8. Вершы Р.Барадуліна

9. Г.Бёль “Дом без гаспадара”

10. Вершы Я. Янішчыц

11. Г. Марчук. Навелы

12. А. Дудароў “Князь Вітаўт”, “Чорная панна Нясвіжа”

13. Вершы В.Зуёнка, Я. Сіпакова, А. Вярцінскага, М. Дуксы, А. Разанава, Л. Дранько-Майсюка

14. В.Карамазаў “Пушча”

15. А.Жук “Паляванне на апошняга жураўля”, “Праклятая любоў”

16. Л. Дайнека “Меч князя Вячкі”, “След ваўкалака”, “Жалезныя жалуды”

17. А. Петрашкевіч “Напісанае застаецца”, “Прарок для Айчыны”

18. У. Бутрамееў “Страсці па Аўдзею”, “Новыя прыгоды Несцеркі”

19. С.Кавалёў “Звар’яцелы Альберт”, “Прароцтва шляхціца Завальні”

Літаратура па праграме (Беларуская литаратура)

Гісторыя Беларусі і Сусветная гісторыя. Дадатковы матэрыял для заняткаў

Гісторыя Беларусі : 6 клас7 клас8 клас9 клас10 клас11 клас
Сусветная гісторыя : 5 клас6 клас7 клас8 клас9 клас10 клас11 клас

Беларуская літаратура. Творы для вывучэння і пазакласнага чытання

Беларуская літаратура : 5 клас6 клас7 клас8 клас9 клас10 клас11 клас

Пра пісьменнікаў

Падручнікі

Дапаможнікі для настаўнікаў

Вучэбная праграма для агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання. Беларуская літаратура V-XI класы (pdf)
Беларуская мова і літаратура. 5-6 кл. : прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне (djvu)
Беларуская мова і літаратура. 7 кл. : прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне (djvu)
Беларуская мова і літаратура. 8-9 кл. : прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне (djvu)
Беларуская мова і літаратура. 10-11 кл. : прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне (djvu)

Список произведений русской литературы для учащихся

Произведения по русской литературе

Список программной литературы для учащихся 5 класса

 • Мифы Древней Греции
 • Русские народные сказки («Царевна-лягушка»)
 • Пушкин А.С. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»
 • Ершов П. «Конёк-горбунок»
 • Бажов П.П. «Малахитовая шкатулка»
 • Андерсен Г.Х.  «Снежная королева»
 • Стихотворения русских поэтов о природе: Пушкин А.С., Полонский Я.П.,  Кольцов А.В., Фет А.А., Тютчев Ф. И., Блок А.
 • Лермонтов М.Ю. «Бородино»
 • Некрасов Н.А. «Крестьянские дети», «Школьник»
 • Тургенев И.С. «Муму»
 • Толстой Л.Н. «Кавказский пленник»
 • Толстой А.Н. «Детство Никиты»
 • Куприн А. И. «Белый пудель», «Чудесный доктор»
 • Короленко В.Г. «Дети подземелья» («В дурном обществе»)
 • Чехов А.П. «Беглец»
 • Маршак С.Я. «Двенадцать месяцев»
 • Олеша Ю.К. «Три толстяка»
 • Астафьев В.П. «Конь с розовой гривой»
 • Белов В.И. «Скворцы»
 • Булычёв К. «Миллион приключений», «Новые подвиги Геракла»
 • Искандер Ф. «Тринадцатый подвиг Геракла»
 • Паустовский К.Г. «Мещерская сторона»  (очерки)

Cписок литературы для внеклассного чтения

 • Кун Н. «Легенды и мифы Древней Греции».
 • Успенские В. и Л. «Мифы Древней Греции».
 • «Библия для детей»
 • Булычёв К.  «Сто лет тому вперёд» (Все повести про Алису).
 • Велтистов Е.С. «Приключения Электроника».
 • Катаев В.П. «Сын полка».
 • Рыбаков А.Н. «Кортик», «Бронзовая птица».
 • Скобелев Э.М.  «Приключения Арбузика и Бебешки».
 • Яковлев Ю.Я. «Рыцарь Вася», «А Воробьев стекло не выбивал», «Непослушный мальчик Икар».
 • Сказки зарубежных писателей (В.Гауф. «Калиф-аист», Г.-Х.Андерсен, братья Гримм, Ш.Перро).
 • Даррелл Дж. «Говорящий свёрток».
 • Дефо Д. «Робинзон Крузо».
 • Кестнер Э. «Эмиль и сыщики».
 • Киплинг Р. «Маугли».
 • Ролинг Дж.К. «Гарри Потер» (все повести)
 • Твен М. «Приключения Тома Сойера»,«Приключения Гекльберри Финна».
 • Шклярский А. «Приключения Томека» (все повести)

Cписок программной литературы для шестиклассников

 • Былины («Илья Муромец и Соловей-разбойник»)
 • «Поучения Владимира Мономаха»
 • Стихи о природе: Тютчев Ф., Ахматова А. «Перед весной бывают дни такие…»,  «Знаю, знаю – снова лыжи…»
 • Блок А.  «Летний вечер», «О, как безумно за окном…»
 • Заболоцкий Н. «Одинокий дуб», «Оттепель»
 • Богомолов В. «Иван»
 • Гоголь Н. «Ночь перед рождеством» («Майская ночь, или Утопленница»)
 • Горький М. «Детство»
 • Казаков Ю. «Никишкины тайны»,«Тихое утро», «Тэдди»
 • Крылов И. Басни.
 • Куприн А. «Тапер».
 • Некрасов Н. «Размышления у парадного подъезда», «Школьник», «Дедушка», «Саша», «Повесть временных лет».
 • Пушкин А. «Дубровский», «Повести Белкина» («Барышня-крестьянка», «Станционный смотритель») «Песнь о вещем Олеге».
 • Распутин В. «Уроки французского».
 • Твен М. «Принц и нищий».
 • Толстой Л. «Детство».
 • Тургенев И. «Записки охотника»: («Бежин луг», «Бирюк»).
 • Чехов А. «Хамелеон», «Лошадиная фамилия», «Хирургия», «Налим», «Толстый и тонкий»

Литература для внеклассного чтения

 • Алексин А. «Звоните и приезжайте».
 • Гоголь Н. «Сорочинская ярмарка».
 • Горький М. «Дед Архип и Ленька».
 • Железников В. «Чучело».
 • Машков В. «Между «А» и «Б».
 • Полевой Б. «Повесть о настоящем человеке».
 • Приставкин А. «Ночевала тучка золотая».
 • Азимов А. «Из рассказов о роботах».
 • Бичер-Стоу Г. «Хижина дяди Тома».
 • Верн Ж. «Дети капитана Гранта», «Пятнадцатилетний  капитан».
 • О.Генри. «Вождь краснокожих» и другие рассказы.
 • Крюс Д.  «Тим Талер или Проданный смех».
 • Лондон Д. «На берегах Сакраменто», «Сказание о Кише», « Белый клык».
 • Рид М. «Всадник без головы».
 • Свифт Дж. «Приключения Гулливера»
 • Шклярский А. «Приключения Томека» (все книги)

Cписок программной литературы для семиклассников

 • Лермонтов М. «Мцыри», «Песня про купца Калашникова».
 • Пушкин А. « Капитанская дочка».
 • Гоголь Н.  «Ревизор».
 • Салтыков-Щедрин М. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил».
 • Толстой Л. «Отрочество», «Юность», «После бала».
 • Горький М. «Песня о Соколе».
 • Грин А. «Алые паруса».
 • Сент-Экзюпери А. «Маленький принц».
 • Твардовский А. «Василий Теркин».
 • Паустовский К. «Телеграмма»; «Наедине с осенью»
 • Стругацкие А. и Б. «Стажеры».
 • Булычев К. «Поселок».

Литература для внеклассного чтения

 • Зощенко М. Рассказы.
 • Каверин В. « Два капитана».
 • Киселёв В. « Девочка и птицелёт».
 • Скобелев Э. « Властелин времени».
 • Стругацкие А. и Б. «Понедельник начинается  в субботу».
 • Фраерман Р. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви».
 • Дюма А. «Три мушкетёра»,  «Двадцать лет спустя»,«Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя»,  «Королева Марго», «Графиня де Монсоро», «Сорок пять», «Граф Монте-Кристо».
 • Дойл А.К. «Записки о Шерлоке Холмсе».
 • Рид Майн «Всадник без головы».
 • Скотт В. «Айвенго».

Русская  литература 8 класс

 • «Эсхил Прометей прикованный».
 • Шекспир У. «Ромео и Джульетта».
 • Пушкин А.С. «Цыганы».
 • Гоголь Н.В. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».
 • Некрасов Н.А. «Русские женщины».
 • Тургенев И.С. «Ася».
 • Чехов А.П. « Переполох».
 • Короленко В.Г. «Парадокс», «Огоньки».
 • Горький А.М. «Старуха Изергиль».
 • Васильев Б.Л. «А зори здесь тихие».
 • Воробьёв К.Д. «Убиты под Москвой».
 • Шукшин В.М. «Обида», Срезал».
 • Казаков Ю.П. «Голубое и зелёное».
 • Саймак К. «Когда в доме одиноко».

Литература для внеклассного чтения летом

 • Горький А.М.  «Сказки об Италии» // В мире литературы: сб.- Мн., 1999.- С.215-221
 • Ефремов И. «Озеро Горных Духов»; «Белый Рог»; «Голец подлунный»  // Корабельная чаща: сб..- Мн.,1997; «На краю Ойкумены».
 • Каверин В.А. «Летающий мальчик» // В мире литературы: сб.- Мн., 1999
 • Казакевич Э.Г. «Звезда» //О погибших помните: сб.- Мн.,2001 ,  1995
 • Нагибин Ю.М. «Эхо» // В мире литературы: сб.- Мн. 1999. – С.296-312/
 • Салтыков-Щедрин М.Е. Сказки: («Дикий помещик», «Премудрый пескарь»)
 • Толстой А.Н. «Аэлита» //  В мире фантастики: сб. –Мн.,2000.-С.23-164, то же Мн., 1996.
 • «Гиперболоид инженера Гарина», « Необыкновенные приключения Никиты Рощина» // В мире литературы: сб.- Мн., 1999. – С.248-268/
 • Филатов Л. «Про Федота Стрельца удалого молодца».
 • Шварц Е.Л.»  Обыкновенное чудо» // В мире литературы: сб.- Мн., 1999.- С.603-668
 • Яковлев Ю.Я. «Багульник»; «Учитель». // В мире литературы: сб.- Мн., 1999.-  С.269-282

Зарубежная литература

 • Брэдбери Р. « Время, вот твой полёт», « Всё лето в один день» // В мире литературы: сб.- Мн., 1999. – С.539-555;
 • «451°  по Фаренгейту».
 • Лем С. «Астронавты».
 • Скотт В. «Айвенго».
 • Стивенсон Р. «Остров сокровищ».
 • Сэлинджер Д. «Над пропастью во ржи» // Книга для дополнительного чтения в 9 классе. – Мн., 2000.-  С.588-762.

Русская литература 9  класс

 • «Слово о полку Игореве»
 • «Повесть о Петре и Февронии» // Литература Древней Руси и XVIII века: хрест. – Мн., 1997. – С.116-126
 • Ломоносов М. «Ода на день восшествия…»// Литература Древней Руси и XVIII века: хрест. – Мн., 1997. – С.210-223 ; Русская литература: хрест.для ст.классов/В.Г.Бехтина – Мн., 2000. – С.5-11
 • Державин Г. «Памятник» // Литература Древней Руси и XVIII века: хрест. – Мн., 1997. – С.234 ;  Русская литература: хрест.для ст.классов/В.Г.Бехтина – Мн., 2000. – С.19
 • Фонвизин Д. «Недоросль» // Литература Древней Руси и XVIII века: хрест. – Мн., 1997. – С.288-357
 • Жуковский В. «Вечер», «Море»// Русская литература: хрест.для ст.классов/В.Г.Бехтина – Мн., 2000. – С.38; «Светлана»; «Людмила»// Литературные баллады. – Мн, 2001. – С.28-42
 • Грибоедов А. «Горе от ума» // Драматургия русских писателей. – Екатеринбург, 1995. 81-224 (10 экз.).
 • Пушкин А. Лирика. «Евгений Онегин».
 • Лермонтов М. Лирика. «Герой нашего времени».
 • Гоголь Н.  «Мёртвые души».

Литература для прочтения летом

 • Ф.Тютчев, А.Фет: поэзия
 • Островский А. « Гроза», « Бесприданница».
 • Тургенев И. « Отцы и дети»,
 • «Стихотворения в прозе».
 • Некрасов Н. «Кому на Руси жить хорошо».
 • Салтыков-Щедрин М. «История одного города».
 • Достоевский Ф. «Преступление и наказание».
 • Толстой Л. «Война и мир».
 • Чехов А. «Человек в футляре», «Ионыч», «Попрыгунья», «Вишнёвый сад», «Дядя Ваня».
 • Горький М. «Челкаш», «На дне».
 • Бунин И. «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Лёгкое дыхание», «Грамматика любви», «Тёмные аллеи».
 • Куприн А. «Гранатовый браслет».

Русская литература 10 класс

 • Ф.Тютчев, А.Фет: поэзия
 • Островский А. «Гроза» (или « Бесприданница»)
 • Тургенев И. «Отцы и дети»,
 • «Стихотворения в прозе»
 • Некрасов Н. «Кому на Руси жить хорошо».
 • Салтыков-Щедрин М. «История одного города».
 • Достоевский Ф. «Преступление и наказание».
 • Толстой Л. «Война и мир».
 • Чехов А. « Человек в футляре», «Ионыч», «Попрыгунья», «Вишнёвый сад», «Дядя Ваня».
 • Горький М. «Челкаш», «На дне».
 • Бунин И. «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Лёгкое дыхание», «Грамматика любви», «Тёмные аллеи».
 • Куприн А. «Гранатовый браслет».

ЧИТАЕМ ЛЕТОМ

 • Астафьев В. « Царь-рыба», « Людочка».
 • Распутин В. «Деньги для Марии», « Последний срок», «Прощание с Матёрой», « Пожар».
 • Бондарев Ю. «Горячий снег».
 • Булгаков М. «Белая гвардия»,
 • «Мастер и Маргарита», « Собачье сердце».
 • Вампилов А. Пьесы.
 • Васильев Б. « В списках не значился» , « А зори здесь тихие…».
 • Кондратьев В. «Сашка».
 • Пастернак Б. «Доктор Живаго».
 • Платонов А. « В прекрасном и яростном мире», « На заре туманной юности», « Фро», « Чевенгур», «Котлован».
 • Рыбаков А. «Дети Арбата».
 • Солженицын А. «Один день Ивана Денисовича» (или «Матрёнин двор»), «Раковый корпус», «В круге первом».
 • Твардовский А.Т. «По праву памяти», «За далью даль».
 • Шолохов М. «Тихий Дон» (или «Поднятая целина»), «Донские рассказы», «Судьба человека».
 • Айтматов Ч. «И дольше века длится день», « Плаха».

Программа по русской литературе  для  11 класса

 • Поэзия  А.Ахматовой, М.Цветаевой,  Б.Пастернака, С.Есенина, В.Маяковского, К.Бальмонта, А.Белого, А.Блок, В.Брюсова, И.Северянина, Н.Гумилёва,  А.Твардовского, Н.Рубцова, Е.Евтушенко,  Ю.Кузнецова, А.Тарковского,  Б.Ахмадулиной, Д.Самойлова, Б.Окуджавы и др.
 • Булгаков М.А. «Мастер и Маргарита», «Собачье сердце».
 • Платонов А.П. «Фро», «В прекрасном и яростном мире», «На заре туманной юности».
 • Шолохов М.А. «Тихий Дон».
 • Твардовский А.Т. «По праву памяти», «За далью даль».
 • Солженицын А.И. «Один день Ивана Денисовича».
 • Распутин В.Г. «Прощание с Матёрой», «Пожар».
 • Астафьев В.П. «Царь-рыба».
 • Шукшин В.М. «Чудик», «Сельские жители»

Список литературы для чтения (начальные классы)

Первый класс

Список книг для летнего чтения

 1. Русские народные сказки. (10 сказок)
 2. Н. Носов. Рассказы (Мишкина каша. Телефон. Огородники. На горке. Огурцы.)
 3. К. Чуковский. Сказки (Айболит. Мойдодыр. Бармалей. Федорино горе)
 4. В. Сутеев. Сказки. (5 сказок)
 5. С. Михалков. Дядя Стёпа.Дядя Стёпа – милиционер.
 6. Э. Успенский. Дядя Фёдор, пёс и кот;
 7. Э. Успенский. Ещё одна книга из серии  «Дядя Фёдор» — любая.
 8. А. Резников. Приключения кота Леопольда.
 9. Л. Толстой. Рассказы для детей (Филипок. Котёнок. Косточка)
 10. С. Маршак. Стихи. (Вот какой рассеянный)
 11. А. Курляндский. Ну, погоди!  или Двое на одного.

А. Барто. Стихи.
Н. Носов. Весёлая семейка;
Ю. Дружков. Приключения Карандаша и Самоделкина.
Э. Успенский. Про Веру и Анфису.
А. Толстой. Золотой ключик, или Приключения Буратино.
В. Бонзельс. Приключения пчёлки Майи.
Г. Остер. Зарядка для хвоста.
А. Иванов. Приключения Хомы и Суслика.
Б. Заходер. Стихи и сказки.
С. Козлов. Львёнок и Черепаха.
Ю. Мориц. Сто фантазий; Собака бывает кусачей…
Д. Хармс. Плих и Плюх.

Тематика внеклассного чтения

К нам пришла золотая осень (стихи разных авторов).
Весёлые минутки (загадки, шутки, игры).
Сказки, басни, загадки о животных.
Сказки о дружбе (русские народные сказки «Лиса и волк», «Зимовье зверей»)
Посвящается детям (стихи А. Барто).
Здравствуй, зимушка-зима! (стихи и сказки).
Сказки о приключениях и волшебстве.
Сказки о героизме и трусости.
Забавные стихи (Б. Заходер, Ю.Мориц и др.).
Рассказы о защитниках Родины.
Стихи и рассказы о маме.
Рассказы на тему «О человеке судят по его делам».
Стихи и рассказы о весне.
Рассказы о растениях.
О больших и маленьких (Е. Чарушин).
Поэты – детям (С.Маршак, А.Барто).
Стихи и рассказы о родном крае.
Как хорошо уметь читать! (праздник первой прочитанной книги).

 

Второй класс

Список книг для летнего чтения

А. Волков. Волшебник Изумрудного города.
Т. Янсон. Муми-троль и комета; Шляпа Волшебника.
Н. Носов. Незнайка в Солнечном городе.
С. Михалков. Праздник непослушания.
Э. Успенский. Крокодил Гена и его друзья; Меховой интернат.
Л. Ф. Баум. Волшебник из Страны Оз.
Р. Киплинг. Маугли.
А. Милн. Вини-Пух и все-все-все.
Г. остер. Вредные советы.
Д. Родари. Приключения Чиполлино.
А. Усачёв. Приключения маленького человечка.
С. Аксаков. Аленький цветочек.
Д. Харрис. Сказки дядюшки Римуса.
Э. Хогарт. Мафин и его весёлые друзья.
А. Гофман. Щелкунчик и Мышиный Король.
С. Прокофьева. Ученик волшебника.
Д. Кинг. Мишки-Гамми и волшебный замок.
В. Бианки. Небесный слон.
Д. Даррелл. Говорящий сверток.
Сказки братьев Гримм.
Сказки Г.Х.Андерсена.
Сказки Ш.Перро.

Тематика внеклассного чтения

Самые интересные книги, прочитанные летом.
По страницам сказок.
В гостях у Корнея Чуковского.
Стихи об осенней природе.
Весёлые рассказы (Н.Носов).
Волшебные сказки (Ш.Перро).
Герои Сергея Михалкова («Дядя Стёпа» и др.).
Стихи о зиме.
Мульти-пульти – чудная страна (о произведениях, по которым созданы мультфильмы).
Знакомство с детскими журналами и газетами.
Один за всех, все за одного (сказки и рассказы).
Стихи о весне.
Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей (Э. Успенский. Крокодил Гена и его друзья.).
«Почемучкины» сказки («Почему у лягушки нет хвоста», «Отчего у медведя белый нос» и др.).
Наша библиотека (книги-самоделки).
Что мы будем читать во время летних каникул(обзор книг).

 

Третий класс

Список книг для летнего чтения
Былины.
Ю.Коваль. Приключения Васи Куролесова; Картофельная собака.
В.Гауф. Карлик Нос; Маленький Мук.
А. Сент-Экзюпери. Маленький принц.
Л. Кэрролл. Алиса в стране чудес.
С.Лагерлеф. Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями.
А. Диндгрен. Малыш и Карлсон, который живёт на крыше.
К. Коллоди. Приключение Пиноккио.
Н. Носов. Незнайка на Луне.
В. Медведев. Баранкин, будь человеком!
Д.Макдональд. Принцесса и гоблин.
Т.Брецина. По следам Боденских пиратов.
Л.Гераскина. В стране невыученных уроков.
Л.Лагин. Старик Хоттабыч.
Ю.Олеша. Три Толстяка.
Э.Распэ. Приключения барона Мюнхаузена.
Д.Толкиен. Хоббит, или Туда и Обратно.
Д.Биссет. Забытый день рождения.
П.Бажов. Малахитовая шкатулка.
Р.Зальтен. Бемби.
А.Некрасов. Приключения капитана Врунгеля
В.Губарев. Королевство кривых зеркал.
Д.Барри. Питер Пэн.

Тематика внеклассного чтения

Что я читал летом (конкурс на лучшего читателя).
Мудрость народа (пословицы и поговорки).
Наши любимые герои (Н.Носов. Незнайка и его друзья, В.Драгунский. Денискины рассказы).
Г.Х.Андерсен – великий сказочник.
Мир природы в произведениях А.С.Пушкина.
Это всё о кошках.
Хотим всё знать о собаках.
Наша библиотека (экскурсия в школьную или районную библиотеку).
Любимые книги, любимые писатели.
Детские газеты и журналы.
Посвящается маме.
Книги о космосе и космонавтах.
«Почемучкины» книжки (детские энциклопедии).
Наши друзья – книги (обзор книг для летнего чтения).

 

Четвёртый класс

Список книг для летнего чтения

Д.Дефо. Робинзон Крузо.
Д.Свифт. Путешествие Гулливера.
М.Твен. Приключения Тома Сойера; Принц и нищий.
Е.Велтистов. Электроник – мальчик из чемодана.
К.Булычёв. Путешествие Алисы.
Д. Крюс. Тим Талер, или Проданный смех.
Д. Родари. Джельсомино в Стране Лжецов.
Н.Носов. Витя Малеев в школе и дома.
Л.Кассиль. Кондуит и Швамбрания.
А.Линдгрен. Пеппи Длинный чулок.
Т.Брас. Конан; Солнечный камень.
И.Кон. Легенды и мифы Древней Греции.
П.Трэверс. Мэри Поппинс.

Тематика внеклассного чтения

Что я читал летом (конкурс на лучшего читателя).
Любимые книги, любимые писатели.
«Что за прелесть, эти сказки!» (сказки А.С.Пушкина).
Экологические сказки.
О чём рассказывают журналы.
Ожившие страницы прошлого (из истории нашей Родины).
Об изобретениях и изобретателях (детские энциклопедии).
Наши любимые герои (А.Сент-Экзюпери. Маленький принц).
Кто делает книги (о тех, кто работает над созданием книг).
Где, что, как и почему? (детские энциклопедии).
«Отговорила роща золотая…» (стихи С.Есенина).
Стихи поэтов XIX в.
Басни И.Крылова.
В путь, друзья! (о путешествиях и путешественниках).
О чём можно, о чём нужно, о чём хочется читать.

Требования к сдаче учебников

Требования к сдаче учебников:

 1. Прием учебников производится в конце учебного года по графику.
 2. Учащиеся обязаны сдать учебники в школьную библиотеку в состоянии, соответствующем единым требованиям по их использованию и сохранности.
 3. Требования к использованию и обеспечению сохранности учебников:

–          Учащиеся обязаны бережно относиться к учебникам, не допускать их загрязнения и порчи, приводящих к потере информации, ухудшающих удобочитаемость, условия чтения (потеря элементов изображения, пятна, царапины, отсутствие одной или более страниц, склеивание страниц и повреждение текста или иллюстраций при раскрытии, деформация, потрепанность блока или переплета)

–          При использовании учебника 1 год, он должен быть сдан в школьную библиотеку в отличном состоянии: чистым, целым, без повреждений и потертостей корешка, углов переплета, без отрыва переплета от блока.

–          При использовании учебника 2 года, он должен быть сдан в школьную библиотеку в хорошем состоянии: чистым, целым.

–          При использовании учебника 3 года, он должен быть сдан в школьную библиотеку в удовлетворительном состоянии, пригодным для дальнейшего использования: чистым.

 1. Учебники из фонда школьной библиотеки, подлежащие ремонту, должны быть отремонтированы учащимися и сданы в школьную библиотеку.
 2. Все повреждения должны быть аккуратно склеены прозрачной бумагой либо широким скотчем.
 3. Если учебник утерян или испорчен, учащийся обязан заменить его на такой же или другой, необходимый школе.
 4. Учащимся, не сдавшим хотя бы один учебник, на новый учебный год учебники не выдаются до момента погашения задолженности.

ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ НАУЧАТ БЫСТРО И ПРАВИЛЬНО СДАТЬ УЧЕБНИКИ В ШКОЛЬНУЮ БИБЛИОТЕКУ

Перед сдачей своего комплекта необходимо:

 1. Убедиться в целостности комплекта. Если учебник или книга утеряны, необходимо сделать соответствующую замену.
 2. Снять обложки! Они пригодятся тебе для новых учебников.
 3. Если распался переплет – подклей его, а также просмотри наличие всех страниц в учебнике. При отсутствии каких-либо страниц, постарайся восстановить их с помощью ксерокопирования.
 4. Стереть все пометки со страниц учебника.
 5. Убрать закладки, листочки со своими записями из книги, а также ненужные предметы – линейки, ручки и т.д.
 6. Кроме учебников необходимо сдать все книги школьной библиотеки!

Календарь знаменательных дат

СЕНТЯБРЬ

1 сентября – День знаний

2 сентября – 115 лет со дня рождения писателя – фантаста Александра Казанцева (1906-2002)

3 сентября – 80 лет со дня рождения российского писателя Сергея Довлатова (1941-1990)

5 сентября – 120 лет со дня рождения писателя, драматурга, заслуженного деятеля Беларуси Виталия Вольского (1901-1988)

5 сентября – День белорусской письменности

15 сентября – День библиотек Республики Беларусь

17 сентября – День народного единства

21 сентября – Международный день мира

26 сентября – Европейский день языков

30 сентября – 90 лет со дня рождения народного поэта Беларуси, переводчика, литературоведа, фольклориста, общественного деятеля Нила Гилевича

ОКТЯБРЬ

1 октября – День пожилых людей

1 октября – Международный день музыки

1 октября – 230 лет со дня рождения российского писателя Сергея Аксакова (1791-1859)

3 октября – День учителя

8 октября – 90 лет со дня рождения Юлиана Семенова (1931-1993), русского, советского писателя, сценариста и прозаика, публициста, поэта, педагога, журналиста

4 октября – Международный день учителя

10 октября – День работников культуры

14 октября – День матери в Беларуси

17 октября – 85 лет со дня рождения белорусского писателя Александра Станюты (1936-2011)

21 октября – 100 лет заслуженному детскому поэту Ивану Муравейко (1921)

21 октября – 125 лет со дня рождения российского писателя Евгения Шварца (1896-1958)

25 октября – Международный день школьных библиотек

НОЯБРЬ

7 ноября – День Октябрьской революции

7 ноября – 125 лет со дня рождения Михася Чарота (1896-1937), белорусского поэта и писателя

10 ноября – Всемирный день молодежи

11 ноября – 200 лет со дня рождения Фёдора Достоевского (1821-1881), русского писателя и мыслителя, философа и публициста

11 ноября – 120 лет со дня рождения Евгения Чарушина (1901-1965), советского писателя, скульптора, графика

18 ноября – 90 лет со дня рождения Анатолия Вертинского (1931), белорусского поэта, драматурга, публициста, критика, переводчика

19 ноября – 310 лет со дня рождения Михаила Ломоносова (1711-1765), русского учёного-естествоиспытателя, поэта, историка, филолога

20 ноября – 120 лет со дня рождения Михаила Зарецкого (1901-1937), белорусского писателя, драматурга, критика, переводчика

22 ноября – 220 лет со дня рождения Владимира Даля (1801-1872), русского писателя, этнографа и лексикографа

26 ноября – Всемирный день информации

ДЕКАБРЬ

9 декабря – 130 лет со дня рождения Максима Богдановича (1891-1917), белорусского поэта, публициста, литературоведа, переводчика

10 декабря – 200 лет со дня рождения Николая Некрасова (1821-1878), русского поэта, прозаика и публициста

12 ноября – 255 лет со дня рождения Николая Карамзина (1766-1826), русского писателя, поэта, историка

13 ноября – 80 лет со дня рождения Николая Малявко (1941), белорусского поэта, переводчика

17 декабря – День белорусского кино

24 декабря – 120 лет со дня рождения Александра Фадеева (1901-1956), русского, советского писателя и общественного деятеля, журналиста, военного корреспондента

28 декабря – Международный день кино

ЯНВАРЬ

1 января – 75 лет со дня рождения Георгия Марчука (1947), белорусского писателя, драматурга

1 января – 75 лет со дня рождения Евгения Хвалея (1947), белорусского писателя, критика, публициста

2 января – День научной фантастики

14 января – 80 лет со дня рождения Веры Вербы (1942-2012), белорусской поэтессы, переводчицы

15 января – 95 лет со дня рождения Галины Василевской (1927-2017), белорусской писательницы, публициста

19 января – 130 лет со дня рождения Алеся Гурло (1892-1938), белорусского поэта, прозаика, переводчика и лингвиста

24 января – Международный день образования

27 января – 190 лет со дня рождения Льюиса Кэролла (1832-1898), английского писателя-сказочника, математика и философа

28 января – 125 лет со дня рождения Валентина Катаева (1897-1986), советского, русского писателя, поэта, драматурга

30 января – День белорусской науки

ФЕВРАЛЬ

7 февраля – 210 лет со дня рождения Чарльза Диккенса (1812-1870), английского писателя

12 февраля – 85 лет со дня рождения Алеся Навроцкого (1937-2012), белорусского писателя

14 февраля – Международный день дарения книг

14 февраля – 115 лет со дня рождения Алеся Звонака (14907-1996), белорусского поэта, драматурга, переводчика, театраловеда

14 февраля – 85 лет со дня рождения Михаила Стрельцова (1937-1987), белорусского писателя

15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов

17 февраля – 400 лет со дня рождения Жана Мольера (1622-1673), французского драматурга

21 февраля – Международный день родного языка

23 февраля – День защитника Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь

25 февраля – 65 лет со дня рождения Алеся Письменкова (1957-2004), белорусского поэта

26 февраля – 220 лет со дня рождения Виктора Гюго (1802-1885), французского писателя

МАРТ

3 марта – Всемирный день писателя

8 марта – Международный женский день

10 марта – 135 лет со дня рождения Алеся Гаруна (1887-1920), белорусского писателя

14 марта – День православной книги

15 марта – 85 лет со дня рождения Валентина Распутина (1937-2015), русского писателя

15 марта –  День Конституции Республики Беларусь

21 марта – Всемирный день поэзии

26 марта – 80 лет со дня рождения Ивана Арабейки (1942), белорусского поэта

27 марта – Международный день театра

31 марта – 140 лет со дня рождения Корнея Чуковского (1882-1969)

АПРЕЛЬ

1 апреля – День юмора

1 апреля – 75 лет со дня рождения Алеся Жука (1947), белорусского прозаика, сценариста, драматурга, переводчика

1 апреля – 325 лет со дня рождения Антуана Прево (1697-1763), французского писателя

2 апреля – Международный день детской книги

2 апреля – День единения народов Беларуси и России

3 апреля – 90 лет со дня рождения Михаила Шатрова (1932-2010), русского драматурга

10 апреля – 85 лет со дня рождения Беллы Ахмадулиной (1937-2010), русской поэтессы

10 апреля – 205 лет со дня рождения Константина Аксакова (1817-1860), русского писателя, историка

12 апреля – День космонавтики

19 апреля – 120 лет со дня рождения Вениамина Каверина (1902-1989), русского писателя

24 апреля – 130 лет со дня рождения Иосифа Симоновского, библиотековеда (1892-1967), библиографа

26 апреля – День Чернобыльской трагедии

28 апреля – 120 лет со дня рождения Валентины Осеевой (1902-1969), русской писательницы

МАЙ

1 мая –  Праздник труда

5 мая –  День печати

8 мая –  День Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь

9 мая –  День Победы

11 мая – 75 лет со дня рождения Раисы Боровиковой (1947), писательницы, поэтессы

15 мая – Международный день семей

18 мая – Всемирный день музеев

27 мая – 90 лет со дня основания Союза белорусских писателей

31 мая – 130 лет со дня рождения Константина Паустовского (1892-1968), русского писателя